Start	Kaunisvaaras utveckling fram till året 1967.
	
	Skrivet av Paul J. Niemi

	Den första nybyggaren i Kaunisvaara är 
	Hans Mickelsson Wänkkö fr. Pajala född 1741.
	Han kallades för Laukka el. Laukka-Hannu. 
	Öknamnet fick han av att han ständigt flyttade 
	från en plats till en annan. 
	
	Från Pajala flyttade han år 1770 till Liviöjerfvi, 
	(än idag finns där en åkerplätt som kallas för 
	Laukka-pelto), år 1789 till Lahtis i Sattajärvi och 
	c:a år 1798 hit till Kieksisvaara-Kaunisjerfvi som 
	Kaunisvaara då kallades för. 
	
	Detta namn har byn haft ända fram till 1835, 
	varefter Kaunisvaara-namnet blivit till. 
	Laukka-Hannus första pörte har bränts upp av 
	någon illasinnad person, sannolikt som hämnd för 
	att Laukka Hannu bosatte sig inom Kieksisvaaras 
	jakt- och fiskemarker och således gjorde intrång i 
	andras hävdvunna rättigheter. 
	
	Laukka-Hannu hade ingen ”laglig” rätt att bygga 
	bostad här utan det blev sonen Johan som fick 
	nybyggar-papper och sålunda laglig rätt till att bo 
	och bygga här.
	
	Laukka-Hannu var gift och hade fem barn vid 
	flyttandet hit. 
 	Hans hustru hette Ella Johansd. f. 1740. 
	
		Barnen voro: 
	1. Maria f. 1766 i Pajala, utvandrat till Norge 
	  år 1789. 
	
	2. Michel f. 1769 19/3 i Pajala, utvandrat till Norge 
	  år 1816. 
	
	3. Israel f. 1774, bodde en tid i Ohtanajärvi men 
	  emigrerade till Norge. 
	  Gift år 1800 med Maria Persd. F. 1775. 
	  Barn: Fredric f. 1798, Eva Stina f. 1800, 
	       Ulrica f. 1803. 
	
	4. Johan f. 1775 25/5, även han var en tid i Norge
	  men återkom och bosatte sig här i Kaunisjerfvi,
	  varvid Kaunisvaara fick sin första bebyggare 
	  med laga rättigheter. 
	  Johan dog år 1837. 
	
	5. Ulrica f. 1777 i Sattajärvi, utvandrat till Norge 
	  år 1816.
	
	6. Elias f. 1780 i Kaunisvaara, utvandrat till Norge 
	  år 1816.
	
	Laukka-Hannus hustru Ella Johansd. har dött här 
	år 1826 hos sin son Johan.
	Hannu själv for till Norge år 1816 (som 70-åring) 
	och har dött dit.
	
	Hans vandringslusta gjorde att han måste bort till 
	andra platser för att söka bättre och bättre trots 
	att han var en gammal man.
	
	Även om skatten var låg efter våra bedömningar, 
	var dock skatten i alla fall hög för den som långa 
	tider fick klara sig utan pengar.
	Detta förklarar väl deras kamp för brödet, 
	eftersom de ofta fick göra ”utflykter” till Norge på 
	skidor för att fiska och sedan återvända hem 
	med sina fångster på ryggen och i släde som 
	dom drog efter sig.
	
	Inga vägar fanns dåförtiden, allt som behövdes i 
	hemmet måste bäras eller dras i slädar och 
	pulkor.
	
	Mjölmattor (säckar av något slag som med mjöl 
	vägde c:a 120 kg.) fick bäras hit från Pajala.
	Man har hört talas hur dom ibland slagit ”vad” 
	vem som orkade bära mjölmattan utan att vila sig 
	mer än en gång under färden från Pajala.
	
	Detta vilande brukade ske på Jupukka-berget, 
	för att sedan fortsätta igen.
	De färdades på s.k. spångvägar (spångvirke av 
	runda trädstammar) som sedermera ordnades 
	till av företagsamma nybyggare och bönder.
	
	Över Kaunisjoki (Majava-joki som bäcken då 
	kallats) fick man vada över, ty broar fanns ej 
	och de s.k. bockbroar (trädstammar vilande på 
	bockar å ömse sidor av bäcken) spolades i 
	regel bort av högvatten, 
	särskild under vårtid då snösmältningen fick 
	bäcken att svämma över.
	
	Vår- och hösttider var besvärliga perioder då 
	man saknade vattentäta skor och måste i 
	snösörja och vatten vada över bäcken och 
	vattnet räckte ända till midjan och däröver.
	
	Än idag kan man på flera ställen skönja spångar 
	och spår där våra förfäder fått slita sig för sitt 
	hem och sin familj, när de buro sina varor och 
	förnödenheter från Pajala där affärer fanns 
	redan då.
	
	Pajala känner man ända från år 1600, Juhonpieti 
	från år 1606, Erkheikki och Huuki omkr. år 1660 
	och likaså är Kieksisvaara rätt gammal.
	
	Därför är förskjutningen av ägorna norrut så 
	markanta, ty de äldre byarna har beslagtagit 
	slåttermarkerna (ängarna) och jaktmarkerna i 
	den ordning de kunnat göra detta.
	
	Kaunisvaara har Erkheikkis och Kieksisvaaras 
	ägor in på sina knutar och har fått tränga sig åt 
	Aareavaara-hållet, ty Aareavaara är yngre än 
	vår by.
	Den första nybyggaren där har förresten varit en 
	Kaunisvaara-född, vilket ni ser längre fram.

	De s.k. skalkvarnar har varit minst 350 år sedan 
	och sålunda har sådana ej funnits i Kaunisvaara. 
	Handkvarnar däremot har använts även här t. ex. 
	under krigstiden 1918 och något tidigare då 
	brödsäd fick malas för hand.
	
	Under värsta krigsårens nödperiod fanns det 
	dock förbud mot malandet, ty varje kornförråd 
	hos bönder och nybyggare inventerades och 
	beslagtogs.
	
	Många gömde dock något av säden och malde 
	dessa till brödmjöl, men detta måste ske nattetid 
	och utan att någon iakttog.
	Påträffades sådant indrogs brödkorten 
	omedelbart.
	
	Många fick dryga ut sin brödranson med ärtmjöl 
	av vilket bröd gräddades, efter att själv ha malt 
	sin ärtranson.
	
	Själv har jag ätit ärtmjölsbröd under första 
	världskriget, vilket smakade beskt.
	Minnen från barndomsåren med fattigdom och 
	armod som daglig gäst i familjer med stora 
	barnskaror är outplånliga.
	
	Varannan söndag fick man en liten smörklick att 
	breda ut på brödet med tummen (bordsknivar 
	fanns ej).
	Filbunke som delades i åtta fält, var en annan 
	högtidlig ranson som gavs någon enstaka 
	söndag under året.
	
	När man var liten och klen jämfört med andra 
	syskon, rann ofta filransonen på den andras fält
	och man fick bli utan såvida mor eller far ej 
	hjälpte med delandet på heder och samvete.
	
	Ofta var de borta på söndagen i bönemöten 
	som dåförtiden hölls i tur och ordning i gårdarna 
	och då var man ofta värnlös mot sina större 
	syskon.
Start